Vad är 5S och hur införs det?

5S är en metod för att skapa och upprätthålla en effektiv, säker och välorganiserad arbetsplats.Införandet ger synligt resultat och bygger på allas delaktighet. På så vis skapas engagemang för fortsatta förbättringar vilket underlättar av införandet av exempelvis Lean Manufacturing eller TPM.

Medoden bygger på fem japanska ord som alla börjar på bokstaven S. Flera försök har gjorts att översätta dessa ord till svenska "S-ord", men jag tycker att grundbetydelsen då riskerar att försvinna. Jag förslår därför istället följande rubriker för de fem stegen:

Inventering – I detta steg undersöks och markeras allt på arbetsplatsen som hindrar det dagliga arbetet. Det kan vara allt från saknade instruktioner och eftersatt underhåll till föremål som bör avlägsnas.

Placering -  Alla föremål som ska finnas kvar ska ha en bestämd plats och tydlig märkning för enkel åtkomst.

Initialrengöring – Arbetsplatsen rengörs noggrant, och arbetet dokumenteras för att fastställa önskad renhetsnivå och ge input till framtida rutiner.

Rutiner – Rutiner etableras och ett visuellt system för att följa dem implementeras.

Disciplin – Schemalagda uppföljningar och diplomeringssystem upprätthåller standarderna och säkerställer att 5S blir en integrerad del av det dagliga arbetet.

5S kan tillämpas i alla typer av arbetsmiljöer, inklusive industrier, verkstäder, lager, kontor, sjukvård och datormiljöer.

Viktiga saker att tänka på

Förberedelser

Välj ut en avdelning där ni börjar. Införandet kräver resurser så ni bör inleda arbetet där återbetalningstiden är kortas och där effekten blir tydlig. Satsa rejält för att skapa ett bra exempel, men gör klart för de anställda vid de övriga avdelningarna att arbetet snart kommer att gå vidare och även omfatta dem.

Utbildning

Se till att all personal som påverkas av förändringen, inklusive operatörer, underhållspersonal, chefer och tekniker, får utbildning i 5S. Läs mer om vår utbildning för alla.

Inventeringssteget

Röda lappar

Nu börjar det praktiska arbetet. Använd inventeringen som en aktivitet där all typ av slöseri fångas upp. Personalen som arbetar på arbetsplatsen delas upp i tvärfunktionella team som gemensamt markerar åtgärder med röda lappar i anläggningen. Allt som försvårar rengöring eller smutsar ner ska åtgärdas. Detsamma gäller alla typer av kända fel och obekväma arbetsmoment som stjäl tid från nyttigare uppgifter. Alla onödiga objekt avlägsnas.

Alla åtgärder samlas i en handlingsplan. Ha som mål att alla röda lappar ska åtgärdas inom 30 dagar

Placera och märk upp

Alla verktyg och hjälpmedel bör ha en tydlig och markerad plats, så att de är lätta att hitta och använda. Vi ser även över flöden och layouter och skapar effektiva arbetsplatser med målet att det ska vara lätt att göra rätt.

Initialrengöring

Rengöring

I denna aktivitet rengörs anläggningen grundligt. Det finns två mål med initialrengöringen. Det ena är att ni gemensamt kommer överens om vilken nivå av renlighet som ni tycker är riktig. Det andra målet är att dokumentera vad som krävdes för att nå den nya nivån vilket ger input till nya rutiner.

Även initialrengöringen genomförs i team. Låt teamen efter rengöringen uppskatta hur ofta denna rengöring borde utföras i framtiden och hur tidskrävande den skulle vara om den gjordes regelbundet. Avsluta med att fotografera den nya standardnivån.

Rutiner

korttavla

Detta är den mest kristiska fasen av 5S. När ni tar fram rutinerna kommer ni att ha nytta av den dokumentation som gjordes under initialrengöringen. Gjordes den på ett bra sätt så vet ni redan vilka rengöringsuppgifter som krävs och ni har en uppskattning på hur tidskrävande de är

Det som återstår är att besluta om ett visuellt system ni för att schemalägga alla återkommande arbetsuppgifter, starta arbetet och sedan följa upp för att kunna utveckla rutinerna.

Disciplin och förbättring

Uppföljningstavla

Det är detta steg som knyter ihop säcken. Målet är att göra 5S till en naturlig del i det dagliga arbetet och skapa förutsättningar för att arbetssättet ska vidareutvecklas. Kom ihåg att även de mest förankrade rutiner riskerar att falla om inte chefer visar att de är viktiga. Ett effektivt verktyg är att skapa ett diplomeringssystem och följa upp på tavlor hur långt olika avdelningar har kommit i 5S. Genomför sedan regelbundna revisioner på olika nivåer med ledningens engagemang.

Sammanfattning

Metodiken syftar till ordning och reda satt i system. Detta innebär

  • att vi har en tydlig överenskommelse om hur det ska vara - hur rent är rent?
  • att vi vet vem som gör vad, och när, genom ett visuellt system
  • att vi har tydliga rutiner för hur vi följer upp och vidareutvecklar systemet


Framgångsfaktorer i arbetet

För att förändringen ska bli bestående är det viktigt att ledningen förstår helheten och sin roll i förändringen. Det behövs också en genomtänkt projektplanering med avdelade resurser, utbildning av all berörd personal och coachring under genomförandet till förändringsledare och chefer. Vi vill gärna hjälpa er att lyckas.

WCM Consulting AB erbjuder stöd i med 5S-arbetet genom att hålla i utbildningar och coacha chefer och 5S-ansvariga. Ansvarig är Oskar Olofsson, författare till boken Lyckas med 5S

Vi stöttar ert förändringsarbete genom att utbilda er personal och coacha er igen de fem stegen. Detta kan ske online, på våra öppna utbildningar eller på plats hos er. Vi kan ge stöd med övergripande och detaljerad planering, ledningsseminarium, utbildningar, och uppföljningar.

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607