Vad är en bra ledare?

Är du ny som chef? Eller har flera år av erfarenhet? 

Är du en bra ledare? 

Kan du peka på vad som definierar en bra ledare? Eller är detta begrepp mer subjektivt och kopplat till känslor och tyckande?

Området ledarskap är brett och djupt men är samtidigt glidande och lätt påverkat av trender. I några inledande artiklar kommer jag att försöka göra ämnet lite enklare och mer greppbart. Ledarens roll behöver inte vara så diffus eller komplicerad som många tror. Men den ska aldrig underskattas. Det vanliga greppet att skicka alla chefer på en femdagars ledarskapskurs är inte något negativt, men träffar i många fall inte alltid helt rätt. 

I dessa artiklar kommer jag att använda uttrycket "ledare" en hel del. När jag hänvisar till ledaren menar jag någon som är ansvarig för människor eller som leder andras arbete. Några av er är chefer, arbetsledare och några av er kanske är arbetande förmän, projektledare eller samordnare. När du instruerar någon annan har du en ledande funktion. Kanske du ibland gör vissa chefsuppgifter eller är tillförordnad chef under en period.

Jag menar att ledaren har fem grundläggande behov för att kunna fungera tillfredsställande.

Låt oss se på dessa behov

1. Kunskaper om arbetet
2. Kunskaper om ansvar
3. Färdighet i att förbättra arbetsmetoder 
4. Skicklighet i ledning     
5. Färdighet i att utbilda och instruera

Första behovet  -  Kunskaper om arbetet

Detta hänför sig till det som gör att ditt företag skiljer sig från alla andra företag: 
material, verktyg, metoder, maskiner, processer, teknisk skicklighet.
Vissa människor har tillbringat hela sitt liv i på arbetsplatsen och är fortfarande i begrepp om att utvecklas i sitt arbete. Om de flyttar till en annan bransch eller företag behöver en ny kunskap om arbetet utvecklas.

Andra behovet  -  Kunskaper om ansvar

Kunskapen avser kännedom om de särskilda förhållanden som råder på företaget vilket styrs av bland annat policys, regler och avtal.

Detta skiljer sig mellan alla företag och organisationer. Därför måste kunskap om ansvar inskaffas på varje företag. Varje ledare som utför sitt arbete måste ha en tydlig förståelse för sina befogenheter och ansvar som följer dennes roll i ledningen. Detta lokalt kopplade ansvar är ett regelverk som varje ledare måste arbeta genom.

Tredje behovet  -  Färdighet i att förbättra arbetsmetoder

Att utnyttja material, maskiner och personal samt tillhörande information och system mer effektivt genom att låta ledaren,  tillsammans med sina medarbetare, granska varje väsentlig arbetsuppgift för att kombinera, ändra och förenkla arbetets moment.

Fjärde behovet  - Skicklighet i ledning
Ledning hjälper ledaren att utveckla sin förmåga att arbeta med människor. Det finns grundläggande principer som när de används dagligen har positiva effekter på relationerna och förebygger uppkomst av problem. Men även om god ledning förebygger problem måste ledaren kunna hantera de som uppkommer.

Femte behovet  -  Färdighet i att utbilda och instruera är avgörande för att ledningen ska kunna utveckla en kompetentare arbetsstyrka vilket bland annat resulterar i:
• Färre olyckor och incidenter
• Mindre problem, omarbete, reklamationer eller kundklagomål
• Undvikande av skador och slitage på verktyg och utrustning

Ingen ledare är född med alla dessa förmågor utan måste förvärva dem genom att personligen tillämpa dem praktiskt. Kunskap ger förståelse. Övning ger färdighet.

I de kommande artiklarna om ledaren kommer jag att gå djupare i vart och ett av de fem behoven, hur de påverkar ledaren, personalen och företaget samt hur man kan utveckla dem.


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

  • Alla nya artiklar i din e-post
  • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
  • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
  • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

WCM Consulting AB

Jordnära leanarbete som fungerar


framtidens produktion inbjudan

Se i efterhand

Kursnamn Datum
Bästa Kända Arbetssätt 14 nov 2023
Handledarutbildning 5S 15 nov 2023
SMED ställtidsreduktion 23-24 nov 2023
Lean inom underhåll 5 dec 2023
Förbättringsledaren - faktabaserade metoder 6 dec 2023
Lean ledarskap, visualisering och daglig styrning 7 dec 2023
NY - Strategisk produktionsutveckling 18 - 19 jan 2024

Införande av Lean och WCM

Lean Ledarskap

Lean Ledarskap

5S införande

5S införande

Ställtidsreduktion SMED

Ställtidsreduktion SMED

Standardiserat arbetssätt

Standardiserat arbetssätt

Effektivt underhåll

Effektivt underhåll

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Lyckas med 5S

Lyckas med 5S