Lean inom processindustrin

Inom processindustrin har lean-tänkandet ännu inte slagit igenom i samma utsträckning som inom verkstadsindustrin. Orsaken är att många inte anser att Lean passar för dem eftersom en nödvändig anpassning inte har gjorts.

Vad är det som är så speciellt med processindustrin?

Om Lean kan användas inom så skilda verksamheter som bilproduktion, sjukvård eller administrativa processer - varför fungerar den då inte vid ett massabruk, kemisk industri eller en gruva?
Svaret är vissa delar av lean fungerar på samma sätt för alla (som lärande organisation och att ha en vetenskaplig metodik för förbättringsarbetet), men det finns faktiskt grundläggande skillnader mellan olika verksamheter som vi behöver ta hänsyn till.
En sådan grundläggande skillnad är, vem är det egentligen som producerar?
I manuell produktion är det människor som producerar! Avstannar arbetet om du tar en paus? Då arbetar du i en manuell process. Ett exempel är manuell montering men även många administrativa arbeten är av detta slag. Inom manuella processer används med fördel de ”klassiska” lean-metoderna. Exempelvis att skapa tydliga flöden, utjämna arbetsbelastning och dragande system.
Automatiserad produktion– Maskiner och människor i samverkan! I denna typ av produktion som ligger mellan manuell produktion och processindustri är det typiskt att maskinen producerar, men det krävs en operatör i närheten som hanterar material, fixar småfel, kontrollerar produkten och förbereder nästa körning. Förutom lean-verktygen från den manuella produktionen brukar största potentialen ligga i förbättringar som att:

 • frigöra operatören från maskinen bland annat genom att automatisera kvalitetskontrollen
 • hålla utrustningen i rätt skick genom operatörstillsyn och rengöringsrutiner
 • förbättra flexibiliteten genom minskade ställtider och batchstorlekar.

Processindustri – Maskiner producerar! Inom processindustri styr istället operatörer processen från centraliserade kontrollrum via avancerade styrsystem. Att stäva efter 100% värdeadderande arbete som man gör inom traditionellt lean-arbete är inte aktuellt. När produktionen går bra är det lugnt på skiftet.
Istället är målen inom processindustrin hög utnyttjandegrad och stabila processer. Produktionen bör gå på maximal hastighet för att vara så resurssnål som möjligt. Om marknaden inte finns för denna hastighet planeras stopp in för resurssnålt underhållsarbete och förbättringsarbete.

Införande av Lean inom processindustri

Lean inom processindustrin handlar därför om att hitta ett bästa körsätt som vi alltid följer, högsta driftsäkerhet och en god förståelse för våra processer så att vi kan förbättra dem. De verktyg vi använder är:
Standardiserat arbetssätt En viktig orsak till ojämn drift är olikheter i arbetssättet bland olika individer eller skiftlag. I en processindustri kommer vi aldrig att ha ett gemensamt arbetssätt för allt eftersom det inte går att beskriva allt som kan tänkas hända. Däremot bör vi standardisera alla kritiska moment som direkt påverkar kvalitet, driftsäkerhet eller säkerhet. Att operatörer utbildar varandra räcker inte, vi måste definiera bästa kända arbetssätt, träna alla på samma sätt och upprätta en process för förbättringar av arbetssätten.
Driftcentraler. Att kunna samverka mellan olika processavsnitt är nödvändigt för att dygnet runt kunna fatta beslut utifrån en helhetssyn på processen. Istället för utspridda kontrollrum bör därför gemensamma driftcentraler skapas där operatörer gemensamt samverkar utifrån ett helhetsperspektiv och på ett naturligt sätt samverkar med underhåll och stödfunktioner.
Ökad driftsäkerhet Varje oplanerat stopp innebär en svängning i processen som kan ta timmar innan den jämnats ut. Inom processindustrin räcker det därför inte att bara optimera flaskhalsar eller kritisk utrustning. Vi måste ha en nollfelssyn där inget fel anses vara för litet att åtgärda. Verktygen för detta är

 • 5S för att se till att utrustning hålls ren och minska risken för handhavandefel
 • operatörstillsyn och effektivt förebyggande underhåll för tidig felupptäkt
 • effektivt underhållsarbete med väl beredda, prioriterade och schemalagda arbeten
 • ett strukturerat förbättringsarbete enligt vetenskapliga metoder för att lösa grundorsaken till problem.

Processförståelse och optimering När vi uppnått en acceptabel processtabilitet är nästa steg att finjustera processerna. Målet är att optimera processen för att minska risken för kvalitetsavvikelser och minimera resursåtgång i form av råvaror, energi eller miljöpåverkan. Eftersom produktionsprocesserna är komplexa med många faktorer som är svåra att samtidigt ta hänsyn till räcker det ofta inte med vår vanliga magkänsla. Istället behöver vi designa försök och använda statistiska metoder för utvärdering.


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

 • Alla nya artiklar i din e-post
 • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
 • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
 • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work