Rapid Plant Assessment - nulägesanalys

Bild. Vilket resultat skulle er verksamhet få?

Bedöm er Lean-strategi genom elva standardiserade kategorier

Rapid Plant Assessment (RPA), också känt som "Read a Plant - Fast", är ett värdefullt verktyg för att kvantifiera och bedöma effekten av ert Lean-arbete, och tydligt identifiera områden med potential för förbättring. Detta utvärderingsverktyg utvecklades ursprungligen av University of Michigan som en metod för att snabbt bedöma en produktionsanläggnings framsteg i sitt förbättringsarbete.

Efter att ha introducerats i Harvard Business Review 2002, har RPA blivit allmänt erkänt och vidareutvecklats genom flera iterationer.

En av fördelarna med RPA-metoden är tillgången till en offentlig databas som innefattar data från över 150 företag. Denna databas tillåter en jämförelse med branschstandarder (benchmarking).

Att använda denna standardiserade metod innebär att era analysresultat kan användas för jämförelser i framtiden.

Kategorierna som betygssätts är

 • Kundtillfredsställelse
 • Säkerhet, miljö, ordning och reda
 • Visuella ledningssystem
 • Produktionsstyrning och planeringssystem
 • Golvutnyttjande och materialflöde
 • Lagernivåer och produkter i arbete
 • Teamarbete och motivation
 • Underhållsrutiner för maskiner och verktyg
 • Hantering av komplexitet och svängningar
 • Integration av försörjningskedjan
 • Kvalitetskultur

På WCM Consulting använder vi en noggrant utformad frågemall där varje kategori bryts ner i flera frågeställningar som bedöms individuellt. Detta ger full spårbarhet i poängsättningen och möjliggör uppföljning av resultaten vid ett senare tillfälle. Se ett exempel på frågeställningar under kategorin "Produktionsstyrning och planeringssystem" i bilden nedan.

Resultat

Resultatet av analysen är en detaljerad utvärdering av varje kategori, samt en matris som beskriver hur poängen har tilldelats. Denna betygsättning kan användas för att sätta tydliga mål och följa upp förbättringsarbetet.

För varje kategori finns en förklaring till varför en viss poäng har tilldelats, inklusive styrkor och svagheter. Hur långt har ni kommit? Vad är nästa steg? Vad krävs för att nå världsklass?

Slutligen kommer vi att ge rekommendationer och föreslå en handlingsplan baserad på resultaten.

Kontakta oss för att veta mer

Oskar Olofsson

Tyvärr har jag för närvarande inte möjlighet att ta nya konsultuppdrag!

Oskar Olofsson har under mer än 20 års tid hjälpt välkända företag att skapa en effektiv produktion.

Med hjälp av nyskapande leanmetoder och ett engagerande förändringsarbete förbättras lönsamheten samtidigt som motivation och attityder förändras till det bättre.

Oskar har skrivit två populära böcker i ämnet och anlitas ofta som föreläsare.

Referenser

Läs mer om Oskars bakgrund här

E-post: oskar@wcm.nu

Mobiltelefon: 0732-611607