Varför finns WCM Consulting AB?

När vi är ute i svensk industri ser vi ofta denna typ av problem

 • Dålig förståelse och samarbete mellan grupper
 • Det finns få standarder för hur arbetet ska utföras
 • Saknas ofta metodik för lärande och förbättringar
 • Ledare ägnar lite tid åt ledarskap

Konsekvensen av detta blir att

 • Kritiska arbeten kan missas
 • Kvaliteten på utfört arbete kan skilja mellan utförare
 • Lärandet och förbättringar går långsamt
 • Det blir ofta dålig motivation bland personalen

Långsiktigt blir det svårt att förbättra produktivitet, leveranssäkerhet och kvalitet

Målet med vårt arbete är att

 • Personalen kommit överens och visualiserat alla viktiga arbetsmoment som behöver utföras
 • Alla samarbetar för att allt blir utfört i tid med hög säkerhet, med rätt kvalitet på arbetet och med rätt kompetens
 • Vi säkerställer lärande i varje arbetsmoment

WCM Consulting AB arbetar med välkända företag som Åbro Bryggeri, Kemira, Perstorp, Kopparbergs, ABB, St Eriks, NCC, och Aditya Birla.

Vår metod bygger på allas delaktighet och kunskap

Vår syn på förändringsleding

Det som skiljer oss från andra är vårt synsätt på förändringsledning vilket avspeglas i alla uppdrag.

Vi tror att man måste börja med om att skapa en tydlig målbild och förståelse hos ledningen. Det räcker inte med ledningsgruppen säger "ja" till en förändring, man måste veta vad man sagt ja till. Därför inleds alla uppdrag med en utbildning och seminarium för ledningsgrupp och nyckelpersoner. Här sätts ramarna som organisationen kan arbeta inom.

Toppstyrning hämmar dock kreativitet och engagemang. Standarder, arbetssätt och lokala mål måste utvecklas och ägas av arbetsteamen tillsammans med sina närmaste chefer. Vi hjälper er att genomföra workshopar där detaljutformning sker på ett effektivt sätt och där alla får chansen att påverka sin arbetssituation.

En viktig del för att lyckas är att satsa på utbildning för alla. De som berörs av en förändring måste få en gedigen kunskap så att man förstår varför och kan bidra till att göra det nya arbetssättet lyckat.

Ledningens engagemang och uthållighet är en förutsättning för alla förändringar. Ledarskapsutbildningar i all ära, men de är inte lösningen på alla problem. Vi hjälper era ledare att skapa goda vanor i vardagen. Det ska vara lätt att vara en bra chef.

Det är ni som hela tiden leder och äger förändringen. Vårt jobb är att hjälpa er att lyckas.

Läs mer om våra konsulttjänster
Strategi och införandestöd WCM / TPM / Lean Manufacturing
Nulägesanalyser enligt RPA
Införande av 5S
Ställtidsreduktion SMED
Bästa kända / standardiserat arbetssätt
Effektivt underhåll
Industri 4.0 och MES-system
Toyota Kata och Kaizen (Faktabaserat förbättringsarbete)
Utbildningsteknik, pedagogik
Ledarskap och målstyrning