Kalkyl för Lean Manufacturing och TPM

Att införa Lean Manufacturing eller TPM bör ses som en investering och innebär vissa kostnader i början.

En förbättrad TAK-faktor är en av de viktigaste faktorerna till en förbättrad lönsamhet och är en av de lättare att sätta mål för. Därmed går det att göra en kalkyl och för att kunna beränka återbetalningstiden för arbetet, dvs. Return of Investment..

TAK-faktorn (eller OEE) definieras som proportionen mellan verklig produktion och den teoretiskt beräknade kapaciteten. Många anläggningar körs idag med en TAK-faktor under 50 procent. Målet med TPM / lean är ofta en TAK-faktor på 80-90 procent.

Ett räkneexempel. Antag att man innan förbättringar producerar 10000 enheter per år och har en TAK–faktor på 50 procent. Efter införandet når man en TAK-faktor på 80 procent. I så fall kan man efter införandet av TPM producera 10000 * 80 / 50 = 16000 enheter i samma utrustning och med samma bemanning som tidigare.

Om marknad finns för expansion kan denna ökade kapacitet enkelt räknas om till ökade intäkter.

Om det inte är möjligt att öka försäljningen kan den ökade kapaciteten istället användas för att minska produktionskostnaderna. Detta sker genom att minska övertid, minska antalet skift, eller att färre linjer blir nödvändiga för att klara produktionen. Produktionskostnaderna minskar därför i takt med att TAK – faktorn ökar.

Använd nedanstående formulär för att göra en kalkyl över potentialen för er verksamhet. Observera att TAK / OEE bara är en faktor som förbättras vid ett införande av Lean Manufacturing. Andra faktorer som påverkas positivt är kapitalbindning, kvalitetsutfall och minskat investeringsbehov.

  Idag År 1År 2 År 3 År 4 År 5
Åtgärd  
TAK-värde (OEE)
Produkternas försäljningsvärde (MSEK)      
Varav rörlig kostnad för material och energi (MSEK)      
Personalkostnader i produktionen (MSEK)       
Underhållskostnad (MSEK)      
Om effektiviteten ökade i produktionen skulle vi använda den ökade produktionskapaciteten till:
Öka produktionen (marknaden finns)
Minska personalkostnaderna
En kombination av ökad produktion och minskade personalkostnader

Antal anställda i produktionen