Vad är Lean och varför ska vi arbeta med det?

Lean är en filosofi där all personal involveras i att förbättra mot ett långsiktigt mål . Målet är ofta ökad flexibilitet, förbättrad kvalitet och högsta säkerhet.

Kortfattat består konceptet av en mängd verktyg som minskar slöseriet i produktionen. Slöseri är allt vi gör som kunden inte är beredd att betala för. Enkelt uttryckt är det allt som får oss att springa, svettas och stressa i arbetet och kan till exempel orsakas av ojämn arbetsbelastning, dåliga flöden eller bristande instruktion och upplärning

För att framgångsrikt införa och utveckla lean i en organisation, är det nödvändigt att introducera en "leankultur". Detta innebär bland annat att det bör finnas öppen kommunikation och att ledare stödjer och coachar sina medarbetare i deras förbättringsinsatser.

Definition

Följande fem punkter ger en översikt över de delar som idag utgör leankonceptet. Om du vill utvärdera hur din egen verksamhet står i relation till detta, föreslår jag att du prövar mitt självtest (länk).

1. Kvalitet och stabila processer

 

Det första steget i en lean-resa är ofta en satsning på kvalitet. Stabila processer med låg processvariation och en robust produktdesign minskar slöserier som uppkommer till följd av skrot, omarbetningar och onödiga säkerhetslager. Verktyg för att främja kvalitetsarbete inkluderar:

 • Jidoka en metodik där kvalitetskontroll automatiseras och införlivas i arbetsprocesser och maskiner. Detta innebär automatisk kontroll av alla produkter, vilket skiljer sig från traditionell kvalitetskontroll som sker först när det inte längre finns möjlighet att justera processen.
 • Poka Yoke Detta refererar till processer som är utformade för att undvika fel. Det ska vara lätt att göra rätt!
 • Kvalitetsverktyg för problemlösning och optimering som grundorsaksanalys och statistiska metoder. Här kan Six Sigma metodiken integreras i Lean. Resultatet brukar kallas Lean Six Sigma
 • Standardiserat arbetssätt (som jag kallar Bästa kända arbetssätt)- Här innebär det att enas om ett standardiserat sätt att utföra alla upprepade arbetsuppgifter och att sedan följa det överenskomna tillvägagångssättet. Genom att arbeta standardiserat minskas variation i kvalitet och cykeltider och förbättringsarbetet kan ta fart.
 • Avvikelsehantering och grundorsaksanalyser - Dessa används för att identifiera och åtgärda problem innan de leder till mer allvarliga konsekvenser eller för att lära från misstag och förbättra förmågan att hantera liknande problem i framtiden.

2. Kontroll över kvantitet (Just in time)

När kvalitetsnivån har stabiliserats, är nästa steg att kontrollera hur mycket som ska produceras vid varje given tidpunkt. Detta är särskilt effektivt när produktionsapparaten periodvis har överkapacitet i förhållande till marknadens efterfrågan.

Just-In-Time syftar inte till förmågan att kunna leverera exakt vad kunderna behöver vid alla tidpunkter. Istället är lean-målet att kunna möta varierande efterfrågan genom en rimlig leveranspolicy, buffertar och en jämn produktionstakt. Verktyg för att uppnå Just-in-Time inkluderar:

 • Kanbansystem - detta innebär att produktionen styrs efter faktiska behov och endast sker om nästa steg i processen kan ta emot produkterna. Jämför det med hur en ny hamburgare endast sätts ihop på snabbmatsrestaurangen när antalet färdiga hamburgare når en viss nivå. Nya hamburgerbröd tinas endast när antalet tinade bröd faller under en viss nivå.
 • Taktade flöden - detta innebär att arbetsbelastning och cykeltider i varje operation jämnas ut för att undvika flaskhalsar och överproduktion. Produktionshastigheten justeras för att matcha den genomsnittliga verkliga kundefterfrågan. Genom uppdelning i produktgrupper kan mixen av halvfabrikat justeras per dag för en jämn arbetsbelastning, så kallad Heijunka.
 • SMED-metodik för att minska omställningstider genom förbättrat samarbete och mindre modifieringar, vilket möjliggör mindre produktionsserier och ökad produktivitet.

3. Produktivitetsförbättringar

Åtgärder som primärt syftar till att öka produktiviteten återfinns även inom TPM-konceptet (Total Productive Maintenance). Dessa åtgärder är mest effektiva i kapitalintensiva verksamheter och vid flaskhalsutrustning. Inom produktivitetsområdet ingår:

 • OEE/ TAK-mätning för att mäta och förbättra produktionsutrustningens driftsäkerhet och tillförlitlighet
 • 5S för att upprätthålla ordning och reda. Genom renlighet och inspektioner ökar effektiviteten
 • Operatörsunderhåll för att uppnå ökad driftsäkerhet genom att involvera operatörer i underhållsprocessen.

4. Ständiga förbättringar (Kaizen)

Kaizen står för ständig förbättring. Detta är grundfundamentet för lean-konceptet, och de verktyg som nu används har förfinats under mer än 50 år och fortsätter att utvecklas. Det är visserligen möjligt att kopiera de befintliga verktygen, men för att uppnå hållbara resultat krävs det anpassning och egen vidareutveckling. Hjälpmedel för att underlätta ständiga förbättringar inkluderar:

5. Lärande organisation

Det sägs ofta att tänkandet är det mest kritiska elementet inom Lean. Om arbetssättet införs på rätt sätt, kommer förståelsen för Lean i organisationen att växa i takt med att utvalda verktyg införs. Detta kräver dock mycket utbildning, tid för reflektion, och möjligheter för medarbetare att påverka sin egen situation. En lärande organisation kännetecknas av:

 • Ett mycket närvarande och uthålligt ledarskap med ett långsiktigt perspektiv. Ledare som ser till att alla standarder följs men samtidigt uppmuntrar till att standarderna utvecklas.
 • Att lean inkluderar leverantörer och kunder liksom stödfunktioner och andra avdelningar så som produktutveckling och projekt.
 • Att man har gemensamma mål inom hela organisationen för att motverka suboptimering
 • Att avvikelser används systematiskt till förbättringar

Införande - chefer, koordinatorer och externt stöd

För att lyckas med införandet av Lean krävs främst tre saker: ledningens engagemang, resurser för genomförandet och kunskap inom hela organisationen.

Lednings engagemang

Högre lednings viktigaste uppgift i lean-arbetet är att sätta utmanande mål och tilldela resurser. Man behöver också vara lite envis och tänka långsiktigt. Förändringsarbetet ska på sikt drivas självständigt av cheferna i organisationen och inte som ett konsult- eller specialistdrivet projekt. Konsulthjälp och utbildningar bör därför riktas mot att hjälpa ledningen och nyckelpersoner i linjen att genomföra förändringarna. I början kan det behövas ganska mycket konsultstöd, men slutmålet bör vara att arbetet ska bli helt självgående.

Resurser

Till sitt stöd har ledningen resurspersoner som ofta kallas koordinatorer. Dessa resurspersoner bidrar med metodstöd, visualisering och planering, men bör inte göras ansvariga för införandet. Ansvaret bör alltid ligga hos linjecheferna. Räkna med en koordinator per hundra anställda som berörs av Lean-arbetet. Det går visserligen att införa förbättringar utan koordinatorer, men räkna då med att takten blir något lägre och att större krav ställs på cheferna att hantera det praktiska arbetet.

Kunskap

Kunskap om Lean måste byggas upp på alla nivåer inom organisationen. Ledningsseminarier används för att ledningen ska förstå och kunna driva utvecklingen. Utbildning av personal behövs vid introduktionen av varje verktyg och för att skapa förståelse för helheten. Förutom utbildning rekommenderar jag att kunskap tillförs från en person som har gjort resan själv vid flera tillfällen, kan coacha personal och inte minst, kan stötta ledningen i arbetet. En sann Lean-entusiast med djup kunskap och erfarenhet kan göra stor skillnad i förändringsarbetet

Oskar Olofsson


Intresserad av Lean och WCM?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du

 • Alla nya artiklar i din e-post
 • Gratis första kapitel ur böckerna "Bästa kända arbetssätt" och "Lyckas med 5S"
 • Inbjudan till gratis webinarium och utbildningar
 • Tillgång till kalkylatorer och presentationer
Förnamn
E-post

Oskar Olofsson

Köp mina böcker!

Ny bok - Bästa kända ledarskap!

Intressant, viktigt och lättläst, lätt att begripa och förstå!

Boken kommer bli en handbok för mig i framtiden


Bästa Kända Arbetssätt

Bästa Kända Arbetssätt

Jag plöjde igenom boken på två dagar, hade sträckläst den om jag inte börjat så sent första kvällen.

Jag gillar den verkligen, det är ett enkelt språk och ett bra verktyg.


Lyckas med 5S

Lyckas med 5S

Boken tycker jag är toppen, har varit min mentor i lean arbete.

Vi har mycket nytta av din bok. Vi arbetar sedan länge med 5S i våra verkstäder och håller nu på att föra in detsamma i våra kontor


Succeeding With Lean Leadership

Succeeding With 5S

Succeeding With Standardized Work